Svenska Taekwondounionen anammar och följer följande policyer, koder och riktlinjer

Kod för demokratisk styrning (RF svenska 2022): Demokratisk styrning

Code for democratic governance (RF English 2022): Code for democratic governance

Taekwondos uppförandekod (STF 2024): Taekwondons uppförandekod (code of conduct)

Policy Matchfixing (RF 2022): Matchfixing

Policy mot diskriminering (RF 2022): Mot diskriminering

Policy mot sexuella övergrepp (RF 2022): Mot sexuella övergrepp (Against sexual abuse)

Policy för en hållbar idrottsrörelse (RF 2022): Hållbarhet (Sustainability) 

Riktlinjer hot och våld (RF 2022): Hot och våld (Threat and violence) 

Policy gällande alkohol och droger: Alkohol och droger

Policy gällande personuppgifter och integritet: Integritet