Svenska Taekwondounionen anammar och följer de internationella och nationella principerna för Safeguarding och Trygg Idrott. Vi följer riktlinjerna i Taekwondons Uppförandekod (Code of conduct) och Trygg och inkluderande idrott

STU verkar för ett tryggt och säkert miljö fri från alla typer av missförhållanden. Missförhållanden kan vara relaterat till etik och integritet och handla om kränkningar, diskriminering, trakasserier, övergrepp, mobbning, korruption, jäv, doping, matchfixning, fusk, betting i taekwondo. 

Anmälan om missförhållanden

Ärenden om missförhållanden som inkommer STU hanteras av styrelsen i första instans.
Där görs en bedömning:

  • av allvarlighetsgrad, påverkan och brådska
  • om det finns behov av att tillsätta en allvarlig incidentgrupp med representanter från olika instanser
  • om det finns delar som bör involvera eller hänvisas till Socialtjänst, Polisen, Idrottsombudsmannen, lokal RF-SISU, Taekwondons Disciplinnämnd
  • om STU ska ta över ärendet som anmälare
  • om berörd person bör entledigas från sitt uppdrag under utredning

För ärenden som hanteras vidare av STU kommer en ansvarig kontaktperson för ärendet att utses. Denna person ansvarar för vidare kontakt med anmälaren tills ärendet är hanterat. 

Beslut tagna av STU i ärenden om missförhållanden kan nationellt överklagas till RIN och/eller till WT Legal inom tre veckor.

Anmälan till STU om missförhållanden görs till safeguarding@svenskataekwondounionen.se
Ansvarig kontaktperson fr o m 1 maj 2024: Fresia Pérez 

Andra instanser och kontaktvägar för att anmäla missförhållanden

Taekwondons disciplinnämnd
Mer information om disciplin- och bestraffningsärenden finns här:
Anmälningar görs här: https://www.svensktaekwondo.se/forbundet/anmalan-till-disciplinnamnden/
E-post: disciplin@taekwondo.se

Idrottsombudsman
Idrottsombudsmannen ska verka för att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund efterlevs inom idrottsrörelsen. Idrottsombudsmannen kan du vända dig till om du exempelvis känner dig otrygg i din idrottsmiljö eller om du har frågor om idrottsrörelsen. Läs mer här:
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/idrottsombudsmannen

Visselblåsartjänst
Här kan du lämna uppgifter för att uppmärksamma Idrottsombudsmannen på allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön. Meddelanden kan lämnas öppet eller anonymt. Läs mer här: https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

Orosanmälan
Alla som misstänker att barn eller ungdom far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Det står i socialtjänstlagen. Idrottsledare och tränare är inte skyldiga att anmäla, men bör alltid anmäla sina misstankar.  Mer information om orosanmälan hittar du här: www.socialstyrelsen.se/orosanmalan