Vid behov kan STU:s styrelse tillsätta centrala kommittéer för speciella ändamål i syfte att bedriva den operativa verksamheten utåt. Styrelsen för STU har nyttjat denna rätt och inrättat ett flertal kommittéer vilka kommer att presenteras nedan. Vidare finns andra kommittéer som lyder under Svenska Taekwondoförbundet och som arbetar mer övergripande och generellt med olika idrottsliga frågor. Även dessa kommittéer kommer att nämnas i det följande.

STU:s KOMMITTÉER

Domarkommittén
Ordförande: Reza Abrishami (reza.abrishami@svenskataekwondounionen.se)

Ledamöter:

 • Djanet Beraki (Kyorugi)
 • Atié Mohamad (Kyorugi)
 • Shahd Kiani (Poomsae)
 • Abtin Khoshnood (Poomsae)

Domarkommittén arbetar aktivt med utbildning och rekrytering av domare samt bemanning av domare på svenska tävlingar. Kommittén handhar även utbildning och licensiering av coacher. Ordföranden för Domarkommittén leder och har det övergripande ansvaret för kommitténs arbete samt utveckling och ständig förbättring av den svenska domarkåren. Till sin hjälp har ordföranden två ledamöter vilka agerar som hans medhjälpare för diverse domarfrågor i landet. Utefter behov kommer arbetet att fördelas mellan de inom kommittén. Ambitionen vid val av ledamöterna i Domarkommittén har varit att ha kompetenta och lämpliga domare med bägge könen representerade.

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén är för närvarande obemannad och verksamheten sköts av styrelsen.

Tävlingskommittén har som uppgift och syfte att främja svenska Taekwondotävlingar i Kyorugi. För detta krävs att Tävlingskommittén säkerställer att svenska Taekwondotävlingar uppfyller uppsatta krav och regler. Därför ska kommittén i första hand agera som ett stöd för arrangörer och vara en länk mellan STU och arrangören i fråga. I andra hand ska kommittén följa upp och utvärdera samtliga tävlingar samt ge förslag på förbättringar. Därutöver ska Tävlingskommittén verka för att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige, säkerställa att samtliga tävlingar uppnår en god kvalitet samt tillse att samtliga rapporteringar m.m. sker i tid.

Poomsaelandslaget
Förbundskapten: Finn Buchardt (landslag.poomsae@svenskataekwondounionen.se)

Team Manager: Michael Brännback

Kyorugilandslaget
Förbundskapten: Finn Frederiksen

Assisterande: Chago Rodriguez 

Hapkidokommittén
Ordförande: Dick Skantz

Ledamöter:

 • Rickard Larsson – Regionansvarig norr
 • Jonas Andersson – Regionansvarig väst
 • Matthias Karlsson – Regionansvarig Syd
 • Vakant – Regionansvarig öst
Medicinska kommittén
Ledamöter:

 • Jessika Soares
 • Marina Sträng
Para kommittén
Ordförande: Shahd Kiani 

STU Para kommittéen har som uppgift och syfte att utveckla och främja Para Taekwondo i Sverige.
Mer information se under följande länk: https://www.svenskataekwondounionen.se/taekwondo/para/

STF:s KOMMITTÉER

Disciplinnämnden
Ordförande: Erik Johnsson 

Ledamöter:

 • Abtin Khoshnood

Svenska Taekwondoförbundets (STF) styrelse har överlåtit sin bestraffningsrätt enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar till Förbundets Disciplinnämnd i enlighet med 14 kap. 8 § RF:s stadgar och 11 kap. 2 § STF:s stadgar. STF:s Disciplinnämnd är således den enda instans inom Förbundet som får handlägga ärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar. Disciplinnämndens syfte är därför att handlägga bestraffningsärenden i enlighet med RF:s stadgar, STF:s stadgar och förevarande riktlinjer. Disciplinnämnden ska härvid arbeta självständigt och objektivt i likhet med en domstol. I de fall det särskilt föreskrivs därom eller av vad som annars framgår av 15 kap. RF:s stadgar utvidgas Disciplinnämndens prövningsrätt att även omfatta överklaganden av beslut som inte avser bestraffningsärende. 

Jämställdhetskommittén
Ordförande: Madeleine Romero (madeleine_romero@hotmail.com)

Ledamöter:

 • Djanet Beraki

En förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling är en jämställd idrott. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, alla beslut och i all verksamhet. Syftet med jämställdhetskommittén är därför i första hand att aktivt kartlägga och jobba med jämställdhetsfrågor inom Förbundet för att därigenom dels utveckla och förbättra jämställdhetsarbetet inom STF, dels att göra Förbundet mer jämställt på så sätt att antalet kvinnor i de olika organen och positionerna ökar. Vidare ska jämställdhetskommittén kontinuerligt bedriva ett samarbete med Förbundet i syfte att uppnå de uppsatta målen som nämns nedan samt bidra till en ökad jämställdhet inom STF på alla nivåer.