SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN TÄVLINGSREGLEMENTE KAMP

Artikel 7 – Landslag
Den svenska rankinglistan ska ses som stomme och automatisk uttagning av 1:a och 2.a till nästkommande års landslag i respektive viktklass. Rankinglistan börjar om för varje kalenderår
där samtliga spelare åter börjar med 0 poäng. Om någon som rankat sig som 1:a eller 2:a av någon anledning byter klass (ålder eller vikt) skall denna spelare rankas som nr 3 i den nya klassen och tillåtas att vara kvar i landslaget (se undantag nedan).

De spelare som också önskar att representera Sverige vid olika mästerskap måste delta på minst tre av fem g-klass tävlingar som utses av styrelsen för STU inför varje år/eller det antal tävlingar
som STU utser inför ett Mästerskap (kan vara färre om Mästerskapet infaller tidigt på kalenderåret). STU förbehåller sig rätten att utse en eller flera ytterligare g-klass tävlingar om ett
Mästerskap infaller sent på året. Följande gäller sedermera för uttagning till Mästerskap (NM undantaget):

5

a) Om det skiljer fyra eller mindre antal poäng mellan nr 1 och nr 2 från den svenska rankingen skall den som tar flest poäng (medaljer) på förbundets utsedda g-klass tävlingar erbjudas
Mästerskapsplatsen.

b) Om det skiljer fler än fyra poäng måste den som är rankad som nr 2 ta minst en finalplats mer än den som är rankad som nr 1 på förbundets utsedda g-klass tävlingar för att erbjudas Mästerskapsplatsen,

c) Den som av någon anledning blivit rankad som nr 3 i en klass måste ta minst ett guld mer än de som är rankade nr 1-2 på förbundets utsedda g-klass tävlingar för att erbjudas Mästerskapsplatsen,

d) Om ingen spelare tar någon medalj på de av förbundet utsedda g-klass tävlingarna kommer den som är rankad som nr 1 (förutsatt att denna uppfyller övriga villkor för att kunna representera ett svenskt landslag) att erbjudas Mästerskapsplatsen – dock på egen bekostnad. Undantag från ovan kan lämnas om särskild överenskommelse träffas med Sveriges Olympiska kommitté eller om Förbundet beviljar dispens och låter någon spelare vara med i landslagstruppen som nr 3 i en klass.

Undantag kan också lämnas till kadetter och juniorer som inför ett Mästerskap vill byta viktklass. Ett byte förutsätter att den nya klassen är fri från utövare samt att den spelare som vill byta
uppfyllt övriga villkor som ställs för deltagande i Mästerskap. Om två spelare önskar byta till samma viktklass så har den som kommer från närmast föregående viktklass företräde (och vidare
har spelaren företräde som kommer från närmast undre viktklass). En tvåa etc. kan inte byta viktklass för att på så vis bli rankad som nr 1.

En spelare som tävlat som minior på cuperna, men som blivit kadett under Mästerskapsåret kan komma med till Mästerskapet om spelaren uppfyller g-klass kravet ovan. Spelaren skall då
inledningsvis rankas som nr 3 och måste således ta ett guld mer än övriga för att erhålla mästerskapsplatsen. För att erhålla Mästerskapsplats krävs således minst ett guld på utsatta gklass
tävlingar.

Till U21-landslag gäller följande: Först tittas på senior-ettan i viktklassen. Efter detta på juniorettan i samma viktklass eller den viktklass som kommer just bakom rätt viktklass i seniorklass
(t.ex. för -53 tittas i juniorklassen på -52).

Till Mästerskap i Olympiska viktklasser gäller ettan i ”rätt” seniorviktklass, varvid det blir upp till den enskilde spelaren att tillse att denna tävlar i berörd viktklass. I tungviktsklasser gäller i
första hand de bästa internationella resultaten och i andra hand åker ettan i den tyngsta viktklassen på Mästerskapet. Om vi tillåts skicka två spelare gäller följande; Först ”ettan” i rätt
seniorviktklass”, sedan tittar vi på ”ettan” i viktklassen under. Efter det tittar vi på ”ettan” i rätt juniorviktklass. Efter detta tittar vi på ”tvåorna” i samma ordning”.

De spelare som är uttagna till landslaget måste delta på samtliga landslagsläger och andra obligatoriska sammanhang som beslutas av förbundet (STU) såvida inte dispens givits av
förbundet p.g.a. giltigt skäl.

6
För att behålla sin plats i landslaget krävs även att man inte uppvisar beteende som motverkar STU eller är negativt mot gruppen (t.ex. missad invägning m.m.) eller på något sätt skadar
idrottens anseende i enlighets med RF:s stadgar. Detsamma gäller för hemmatränare som tagits ut att följa med på Mästerskap.

Landslaget skall alltid sträva efter att åka med fulla landslag till alla mästerskap. Utrustning så som overaller, sponsringspaket och övrig utrustning som landslaget och STU anser nödvändigt
skall ges till spelare som kvalificerat sig till Mästerskap enligt punkterna a-c ovan.

Landslagets ledning samt förbundet skall ansvara för att höja kompetensen på de spelare som finns i landslagstruppen genom aktivt deltagande på internationella samt svenska tävlingar, läger
och utbildningar.

STU ska sträva efter att ge ekonomisk stöttning till spelare på Mästerskap. Störst stöttning kommer att ges till seniorlandslaget, sedan U21, junior och kadett i fallande skala. Vidare kommer den största enskilda stöttningen att ges i samma ordning till de spelare som förväntas ha störst chans till en framskriden placering (hör kommer stor hänsyn att tas till internationella resultat på g-klass tävlingar samt världsranking etc). Samtliga spelare eller i förekommande fall vårdnadshavare måste också underteckna spelaröverenskommelse med STU.

Universiaden: Administreras av student idrottsförbundet, Landslagets deltagande är beroende på hur budget och verksamhetsplan ser ut vid kommande mästerskap.

Enligt nuvarande tävlingsbestämmelser rörande landslaget kan dispens enbart ges till personer så att de kommer med i landslagstruppen. Det är sedan upp till den enskilda utövaren att prestera på g-klass tävlingar så att denna går om 1:an och 2:an och får landslagsplatsen. Det finns inga möjligheter att ge dispens till någon spelare så att de får komma direkt in i ett mästerskap (eller företa viktklassändring inför ett mästerskap annat än vad som anges ovan). Reglerna tillåter inga undantag från detta – och är skrivna utifrån framförallt ”förutsägbarhet och rättvisa”.

WT-Taekwondo-Kravanalys-20