Svenska Taekwondounionen bedriver sin verksamhet utifrån idrottens värdegrund och idrottsrörelsens verksamhetsidé (vilka bl.a. fastställts av Riksidrottsförbundet: http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/visionochvardegrund). 

Vidare arbetar STU efter följande vision och principer. 

STU anser att det är synnerligen viktigt att mänskliga rättigheter efterlevas vid idrottsevenemang och inspirerar till mångfald, jämställdhet och livslångt idrottande. Vårt förbund ska vara ansvarstagande såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt.

Vi måste ställa oss frågor såsom; Hur kan vi motverka diskriminering? …och på motsvarande vis; Hur kan vi främja lika rättigheter och möjligheter för alla våra utövare?

För att vi i Förbundet ska kunna arbeta med detta på ett bra sätt har vi anammat RF:s strategi rörande viktiga principer:
– Alla människor är jämlika i värde, värdighet och rättigheter,
– Rättigheterna gäller alla människor, och
– De mänskliga rättigheterna är universella.

För att kunna arbeta med dessa strategier ställs det stora krav på att vi alla arbetar efter demokrati, jämställdhet, allas rätt att vara med, respekt för andra, en god hälsa och vikten av att barn- och ungdoms idrottarna utgår från ett barnrättsperspektiv (en väldigt viktig del i det sistnämnda är att alla måst förstå och respektera att ”barn är inte små elit-idrottare” – samt att vi t.ex. måste respektera domarens beslut så att vi lär ut respekt, ödmjukhet och en bra moral till våra yngsta utövare). Här har föräldrar, hemmatränare och coacher ett stort ansvar för att tillse att våra tävlingar sker under en fin atmosfär.

Internationellt arbetar vi aktivt med att t.ex. styra våra inköp. Vi har valt att handla från företag och organisationer som inte främjar kränkningar av mänskliga rättigheter – som t.ex. barnarbete, tvångs- och slavarbete, avsaknad av fackliga rättigheter etc. Vi kräver också garantier från de vi handlar av i detta avseendet. För att vår sport skall kunna växa på ett bra sätt i Sverige tror vi också att vi måste genomföra fler internationella arrangemang. Vi har under föregående året påbörjar detta arbete genom att ha internationella coach- och domarutbildningar. Under kommande år hoppas vi kunna utveckla detta arbete genom att åter få g-klass tävling till Sverige – och långsiktigt vill vi starta en uppbyggnad så vi kan arrangera mästerskap i vårt land som är hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och etiskt perspektiv.

Med dessa värderingar ska vi bygga sammanhållning, jämställdhet och mångfald. Detta ställer stora krav på att alla inblandade också tar ett stort moraliskt ansvar – och att vi har ett system på tävlingar, val m.m. som bygger på ”rent spel” och fairplay.

Vi hoppas att alla läser och tar del av ”STF vision 2025”  som i ett mer ingående perspektiv redogör för visioner som även skall tillämpas och implementeras i STU. Styrelsen kommer också att ta fram förslag på ändringar av stadgarna som har inriktning på detta och framförallt att båda könen skall vara representerade i styrelsen – och en jämställdhetskommitté har tillsatts i STF.

Taekwondo Vill och Svenska Taekwondoförbundets vision 2025 finns att ta del av här: STF vision 2025