När Förbundsmötet inte är samlat, är Förbundsstyrelsen STU  högsta beslutande organ. Styrelse sammansätts av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamot samt två suppleanter.

Det åligger Förbundsstyrelsen bland annat att:

  • verkställa Förbundsmötets beslut,
  • utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom svensk WT-Taekwondo och härför hålla sig väl underrättad om den verksamhet som bedrivs av TRF och föreningar,
  • att befrämja tävlingsutbyten med utländska Taekwondo organisationer och ha överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana sammanslutningar,
  • att ha översyn över all under STU tävlingsverksamhet, landslagsverksamhet, graderingar och märkestagningar samt godkänna erforderliga reglementen,
  • ansvara för och leda kansliets arbete,
  • pröva och avgöra frågor om upptagning av nya föreningar samt uteslutning av föreningar ur STU liksom överklagande av i, lägre instans fattade beslut enligt Kap 8 och 15 i RF  stadgar,
  • handha och ansvara för STUs medel, förelägga Förbundsmötet ekonomisk plan för verksamhetsåret samt att upprätta, Förbundets statförslag och till RF insända detta samt äskande för kommande verksamhetsår, och
  • verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets förfogande.

Ordförande: Fresia Pérez

Vice ordförande: Jan-Erik Råberg

Kassör: Pierre Dahlqvist

Sekreterare: Nor Alhaj

Styrelseledamot: Reza Abrishami

Suppleant 1: Emelie Seiden

Suppleant 2: Dennis Svanborg