I Svenska Taekwondounionens stadgar finns de regler som styr organisationen och verksamheten.

I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning eller om fall som skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna, skall tolkningen av bestämmelser ske genom användning av RF:s, STF:s, ETU:s och WT:s stadgar samt genom användandet av domstolspraxis, praxis från RIN, analogier från associationsrättslig lagstiftning samt med användandet av begreppet ”god föreningssed”. Om detta inte ger tillräcklig härledning skall frågan hänskjutas till kommande Förbundsmöte.

Förslag till ändring av stadgarna skall avges skriftligen genom en motion eller proposition som framläggs inför Förbundsmötet. För bifall till stadgeändring fordras dels bifall av Förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster, dels att beslutet godkänts av Riksidrottsstyrelsen.

STU:s gällande stadgar kan läsas här: Svenska Taekwondounionens stadgar