Samtliga domare ombeds att registrera sig på https://tkdreferee.com samt anmäla sitt intresse till tävlingar genom denna sida. Uppdatering av klubbtillhörighet, telefonnummer och email adresser sker också genom denna sida. 

Samtliga uppgifter och personuppgifter som skickas till STU och dess Domarkommitté vid anmälan till utbildningar mm. behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR/Dataskyddsförordningen) samt STU:s integritetspolicy (läs mer om detta i denna Länk). Den som skickar in sina uppgifter enligt ovanstående godkänner även att dessa uppgifter lagras och behandlas av STU och dess Domarkommitté i enlighet med det som stadgats ovan.

Kvalifikationer för domarklasser

Endast behöriga domare får döma på tävlingar sanktionerade av Svenska Taekwondounionen (STU). Med behöriga domare avses de som har genomgått och blivit godkända på en av STU:s Domarkommitté anordnad domarutbildning.

En domarutbildning anordnas av Domarkommittén och genomförs under en (1) dag. En domarutbildning innehåller en genomgång av regelverket inklusive genomgång av olika scenarier, praktiska inslag i form av matchsimulering/matchhantering och träning på handsignaler samt såväl teoretiska som fysiska prov. För godkännande av en genomförd domarutbildning krävs, utöver närvaro på hela utbildningen, att man erhåller ett godkänt betyg på genomförda prov samt i övrigt är mogen och lämplig för domarrollen.

Eftersom en domares främsta uppgift är att tillse utövarnas säkerhet är det av stor vikt att en domare är lämplig och mogen för detta uppdrag.

För att delta på en domarutbildning krävs att man innehar en giltig coachlicens utfärdad av STU. Det innebär att man måste ha genomgått en STU coachutbildning innan man tillåts delta på en domarutbildning.

Befintliga domare som vill fortsätta behålla sin domarbehörighet måste hålla sig uppdaterade kring regelverket. Detta sker genom att de deltar på en domarutbildning (refresher).

Befintliga domare måste delta på en refresher-kurs en gång vartannat år för att bibehålla sin licens. Om refreshing inte äger rum förlorar domaren sin licens/behörighet och måste således genomgå en ny domarutbildning för att på nytt erhålla sin licens/behörighet.

Kriterierna för deltagande på domarutbildning och för befordran till de olika domarklasserna är följande:

 C-klass

 B-klass A-klass  IR – klass
 Ålder

Det år man fyller 16

 Det år man fyller 17 Det år man fyller 19 Det år man fyller 21
 Bältesgrad

 4 Gup

2 Gup1 Dan1 Dan (från 2023)

Antal registrerade tävlingsdagar

              –Minst 10 registrerade tävlingsdagar som C-klassdomare. Den äldsta tävlingen får inte vara äldre än två år räknat från tidpunkten vid deltagande på domarutbildning.Minst 20 registrerade tävlingsdagar som B-klassdomare. Den äldsta tävlingen får inte vara äldre än två år räknat från tidpunkten vid deltagande på domarutbildning.Minst 30 registrerade tävlingsdagar som A-klassdomare. Den äldsta tävlingen får inte vara äldre än tre år räknat från tidpunkten vid ansökan.
 Antal   utvärderingar              –Minst tre utvärderingar efter godkänd domarutbildning. Utvärderingarna sker på tre separata tävlingsdagar utförda av tre olika utvärderare.Minst tre utvärderingar efter godkänd domarutbildning. Utvärderingarna sker på tre separata tävlingsdagar utförda av tre olika utvärderare.Minst tre utvärderingar före rekommendation inför IR utbildning. Utvärderingarna sker på tre separata tävlingsdagar utförda av tre olika utvärderare.
 Övriga krav

Lämplig och mogen samt kan kommunicera i tal och skrift på svenska

Lämplig och mogen samt kan kommunicera i tal och skrift på svenska

Lämplig och mogen samt kan kommunicera i tal och skrift på såväl engelska som svenskaLämplig och mogen som IR-domare och för att representera Sverige utomlands och på internationella tävlingar, kan kommunicera väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska samt är i bra fysisk form
OBS! Det görs inga undantag från föreskrivna krav. Dispens medges inte. Grundläggande krav för deltagande på IR-utbildning (ålder och bältesgrad) har bestämts av World Taekwondo och avsteg kan således inte heller göras från dessa regler.
För samtliga klasser gäller att domarkommittén gör en helhetsbedömning av den aktuella domarens insatser, kunskaper, lämplighet och kvalifikationer.

Domararvoden

Arvode för domare fastställs av Svenska Taekwondounionens styrelse efter rekommendation av Domarkommittén. De nuvarande arvodena är följande:

  • Invägningsdomare (Kyorugi): 100 kr per timme
  • Koordinator (Poomsae): 600 kr
  • C-klass: 600 kr
  • B-klass: 700 kr
  • A-klass: 800 kr
  • IR-klass: 800 kr
  • Huvuddomare: 1600 kr

Nämnda arvoden gäller per dag när tävlingen pågår mellan klockan 09.00 och 18.00. Efter klockan 18.00 betalas ut övertid med 50 kronor per påbörjad halvtimme. Detsamma gäller om tävlingen startas innan klockan 09.00 – då betalas övertidsersättning ut för den tiden som tävlingen startat tidigare.