En allvarlig incident inträffade på Svenska cupen 1 på Öckerö igår 21 september 2019. STU beklagar den inträffade incidenten och det är naturligtvis mycket tråkigt att något sådant uppkommer. STU ser mycket allvarligt på detta och ärendet har högsta prioritet. Då ärendet är en fråga för STU, kommer STU skyndsamt att utreda händelsen genom att bl.a. begära in och ta del av rapporter från arrangören och huvuddomaren. Det ska dock framhållas att STU inte är ett behörigt bestraffningsorgan, varför STU inte kan vidta några bestraffningsåtgärder gentemot enskilda individer eller föreningar. Dessa bestraffningsärenden får i förekommande fall behandlas och handläggas enligt gängse ordning och i enlighet med gällande regler (se bl.a. kap. 10 i STU:s stadgar och 14 kap. i RF:s stadgar). I sammanhanget bör även noteras att STF i dagsläget saknar en disciplinnämnd, varför bestraffningsärenden bör handläggas av Riksidrottsnämnden (RIN). Däremot kommer STU att följa upp sina rutiner avseende liknande händelser samt vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra säkerheten kring arrangemangen.

Vid frågor, var god att mejla till info@stuswe.se