Bäste medlemsförening,

Svensk Taekwondo har sedan STU:s årsmöte den 27 april 2019 återigen gått in i en turbulent och konfliktfylld period. STU:s styrelse har sedan dess aktivt jobbat för STU:s och utövarnas bästa. Konflikterna har emellertid eskalerat och styrelsen känner nu att den inte kan göra mer. Tiden går endast åt att på olika sätt lösa dessa konflikter och svara på diverse hot och anklagelser. Därför vädjar vi nu till er medlemmar. Styrelsen står handfallen och kan inte längre stå emot de krafter som ständigt försöker förstöra och sabotera för STU och svensk Taekwondo. Vi behöver ert stöd!

Den största delen av turbulensen och konflikterna har berott på att STF sedan årsmötet attackerat, trakasserat och saboterat för STU på olika vis. Anledningen till dessa angrepp är än idag högst oklar. STF har även försökt att lägga sig i ärenden och angelägenheter som uteslutande berör STU. STU har gång på gång försökt att få till ett möte med STF för att lösa eventuella problem, men har vid samtliga tillfällen nekats detta. Styrelsen för STU känner nu att det är dags att dels ge en bakgrund och redogörelse över allt som inträffat, dels bemöta de anklagelser som STF riktat mot STU. Detta kommer att utvecklas i det följande.

——

 • Under STU:s årsmöte den 27 april 2019 beviljades inte STU:s styrelse ansvarsfrihet eftersom felaktigheter förelåg i förvaltningsberättelsen. STU:s styrelse medger att det funnits felaktigheter och att de som skrev förvaltningsberättelsen gjort fel. På grund av dessa felaktigheter gav årsmötet den nya styrelsen i uppdrag att företa en ny granskning av ekonomin och att en ny revisionsberättelse och förvaltningsberättelse upprättas. STF lovade att bistå i genomförandet av den nya granskningen och revisionen av ekonomin och bokföringen. Dessutom gav STU:s styrelse i uppdrag till STU:s dåvarande kanslist att verkställa årsmötets beslut avseende extra revisionen samt be STF om hjälp. Bland annat skulle revisorn kontaktas och bokföringen ånyo gås igenom. Kontakt med revisorn har tagits, men än idag har ingen ny granskning av ekonomin skett (skälen för detta anges nedan). På grund av detta har STU inte kunnat kalla till ett extra årsmöte, även om STU:s styrelse är väldigt angelägen och mån om att hålla ett extra årsmöte i syfte att lägga de ekonomiska berättelserna till handlingarna och beviljas ansvarsfrihet.

 

 • Strax efter årsmötet den 27 april 2019 inleddes även samtal med STU:s dåvarande kanslist som jobbade på timmar. Diskussioner fördes kring hans anställning och STU ville erbjuda honom en tjänst. Dock beslutade styrelsen, av flera olika skäl, att avbryta rekryteringen. Att den nu nämnda personen inte fick någon anställning hos STU behagade inte STF och STF påbörjade utöva påtryckningar gentemot STU i syfte att förmå STU att ändå anställa denna person. STU höll dock fast vid sitt beslut.

 

 • Sedan kanslisten inte längre utförde något arbete för STU skulle STF bistå i att genomföra den extra revisionen. STF:s generalsekreterare hade för STU:s styrelse bekräftat att vissa dokument avseende de delar som skulle granskas hade lämnats över till revisorn. Vid ett möte med revisorn och RF-ekonomi den 25 september framkom emellertid att STF:s generalsekreterare inte hade skickat något till revisorn. Revisorn hade således inte företagit någon ny granskning, utan endast formulerat om förvaltningsberättelsen. Därför beslutades att revisorn under oktober månad skulle genomföra den extra revisionen. Inte heller detta blev möjligt då STF den 4 oktober olovligen tog STU:s ekonomiska pärmar och bokföring (mer om detta nedan).

 

 • Eftersom STU:s styrelse inte beviljades ansvarsfrihet den 27 april 2019 och förvaltningsberättelsen m.m. ifrågasattes av föreningarna (ombuden) på plats planerade vissa ur STU:s styrelse tillsammans med några i STF att på något sätt utsätta dessa föreningar för repressalier. Som en följd av detta beslutade STF på ett fysiskt styrelsemöte den 10 juni att begära in vissa handlingar från 37 föreningar som tros ha varit de föreningar som röstade emot STU:s styrelse den 27 april 2019. Detta beslut fattades dock efter att STU:s representant i STF hade lämnat mötet, trots att han hade varit med på mötet när förevarande punkt avhandlades. Dessutom presenterades det aldrig någon lista med vilka föreningar man skulle begära in handlingar från. Det var först när protokollet skrevs som det blev tydligt vilka föreningar beslutet avsåg. STU:s representant i STF – tillika styrelseledamot i STF – ifrågasatte beslutet och menade att det över huvud taget inte skulle föreligga något beslut på grund av flera grova formfel. Även STF:s ordförande kunde inte erinra sig om att något sådant beslut fattades på sittande möte. Hur det här beslutet hade tillkommit och varför är än idag oklart. Det är dock synnerligen anmärkningsvärt att beslutet protokollfördes trots att något sådant beslut till synes aldrig fattades.

 

 • Efter påtryckningar från STU – då STU:s styrelse inte ville trakassera sina medlemsföreningar på grund av hur de hade röstat – valde STF:s styrelse att i stället den 1 juli 2019 begära in handlingar från samtliga av STF:s ledamöter. Även detta beslut medförde dock oenigheter inom STF:s styrelse. STU:s representant ville inte alls att några handlingar skulle begäras in från föreningarna då ett godtagbart skäl saknades härför. Till följd av detta beslutade STF:s styrelse den 3 augusti 2019 att återkalla samtliga beslut rörande att begära in handlingar från STF:s medlemsföreningar. Tilläggas bör att detta förlopp var väldigt utdraget med många händelser. Till sist anklagade STF, STU för att ha velat begära in handlingar från de ursprungliga 37 föreningarna. Detta stämmer emellertid inte. STU har hela tiden velat ha ett möte med STF för att bringa klarhet i frågan, dock utan att ha lyckats.

 

 • I maj/juni månad utfärdade Riksidrottsförbundet en rekommendation mot en person verksam i STU. Rekommendationen innebär att den aktuella personen inte är lämplig att inneha eller erhålla uppdrag inom idrottsrörelsen. STU har följt och följer fortfarande RF:s rekommendation. Det finns emellertid många frågetecken kring dels den utredning rekommendationen är baserad på, dels hur rekommendationen ska tolkas. STU har även i denna del efterfrågat möten med såväl RF som STF för att bringa klarhet i dessa frågor. Även den här gången nekades emellertid STU möten. I stället anklagade man STU för att inte följa eller vilja följa rekommendationen. Så är dock inte fallet.

 

 • Under sommaren inledde STU en egen granskning av STU:s ekonomi, varvid oegentligheter upptäcktes. Oegentligheterna är fortfarande under utredning, men bl.a. kan nämnas att privata köp företagits. Det har dessutom framkommit att medel spenderats på så sätt att medlemmarna aldrig hade tyckt att det vore acceptabelt. Vidare beslutade STU att återkalla samtliga kreditkort kopplade till STU:s bankkonto i syfte att få kontroll över ekonomin samt minska på utgifterna.

 

 • Innan granskningen hann avslutas tog STF den 4 oktober 2019 STU:s ekonomiska pärmar. Allt tyder på att detta skedde på grund av de upptäckter STU hade gjort. Åtgärder har vidtagits med anledning av detta, men STU har fortfarande inte fått tillbaka sina pärmar. Dock hade STU hunnit redan dokumentera de bevis och kvitton som hittats i samband med undersökningen av bokföringen och den ekonomiska redovisningen.

 

 • Till allt detta kommer att STU den 7 oktober 2019 erhöll ett mötesprotokoll från ett styrelsemöte för STF med ett antal beslut rörande STU samt dess verksamhet och ekonomi. Det har påståtts att styrelsemötet ägt rum den 6 oktober 2019. Av protokollet framgår bl.a. att STF:s styrelse återkallat ett medgivande av undantag att STU själv skulle administrera sin ekonomi samt att STU fråntogs sin attesträtt och inte längre fick ingå i ekonomiska förpliktelser. Det är för STU okänt varför STF har valt att fatta dessa beslut och vad som föranlett dem. Besluten fattades utan att de hade föregåtts av någon dialog eller kommunikation med STU.

 

 • I korthet innebär detta att STU förlorar rådighet över sin ekonomi och att STF ”tagit över” STU:s ekonomi samt attesträtt. Enligt STU saknar STF över huvud taget en sådan rätt. Det STF gjort saknar stöd i stadgarna och strider direkt mot bestämmelserna däri. Till detta ska läggas att STU är en egen juridisk person med egen attesträtt m.m. Vidare menar STU att det styrelsemöte på vilket aktuella beslut fattats ej kallats i behörig ordning och besluten bör således till följd därav ogiltigförklaras. Bland annat skickades ingen dagordning ut innan mötet, STU:s representant i STF uteslöts medvetet från mötet (han fick inget svar när han ringde upp numret till mötet) samt två av de ledamöter som deltagit beslutet bör anses jäviga eftersom de vid det aktuella tillfället var suppleanter i STU. Utöver detta bör nämnas att det krävs två tredjedelars majoritet för att fatta beslut om att återkalla medgivandet av undantag att STU själv skulle administrera sin ekonomi. Någon sådan kvalificerad majoritet har inte förelegat.

 

 • STF:s beslut överklagades av STU till Riksidrottsnämnden med de skäl som nämnts ovan samt fler därtill. RIN ansåg dock att STU inte hade rätt att överklaga beslutet då STU inte är en till STF ansluten förening. STU:s överklagande avvisades därför och läget är alltjämt allvarligt.

 

 • Den 12 november lämnade Ferenc Böö och Richard Berglund, ordinarie ledamöter i STF tillika suppleanter i STU, samtliga sina uppdrag.

 

 • Senast idag (1 december 2019) kom ett beslut från STF:s Disciplinnämnd att stänga av STU:s ordförande under utredningen i STF (avstängningen berör, enligt Disciplinnämndens förtydligande alltså endast STF:s verksamhet, t.ex. att man inte får sitta i styrelsen). Ordföranden för STU har varken erhållit anmälningarna eller beretts tillfälle att yttra sig (även om det senare i och för sig är möjligt). Dock förefaller det märkligt att ett sådant beslut kommer på en söndag, en dag innan STF:s extra årsmöte. Måhända trodde man att STU:s ordförande skulle kandidera på STF:s extra årsmöte?

 

 • Sammanfattningsvis kan följande anföras. Den situation vi befinner oss i just nu är direkt katastrofal. Såväl STU:s som STF:s verksamhet har stannat av. Förbunden har grävt ner sig själva i skyttegravar och konflikterna eskalerar ständigt. RF är djupt oroad. Samtidigt har RF – trots flera kontakter från STU:s håll – inte velat lägga sig i STF:s och STU:s konflikter. STU har åtskilliga gånger sträckt ut handen och velat få till stånd ett möte för att reda ut problemen. STU har hela tiden mötts av en stark ovilja från STF att mötas och lösa problemen. Det är för STU fortfarande oklart varför STF sedan STU:s årsmöte dragit igång denna sabotageräd mot STU och dess medlemmar. STU har inte haft någon arbetsro. Informationen från t.ex. RF stannar hos STF och kommuniceras inte ut till STU. Detta har medfört att STU inte kunnat göra sitt arbete på ett korrekt och ordentligt sätt. Händelserna och sabotagen är många, det är endast vissa av dem som nämnts i detta brev.

 

 • Det finns en stor risk att STF:s (och därmed även STU:s) ekonomiska medel minskar eller dras in av RF. Det finns även en risk att STF utesluts av RF om dessa konflikter fortgår och vi inte kommer fram till någon lösning. STU har många planer och idéer för att utveckla och föra fram verksamheten. Dock är det omöjligt att över huvud taget tänka på kärnverksamheten och idrotten när politiken och konflikterna helt och hållet tagit över. Det förefaller som att STU inte heller kommer att erhålla sina ekonomiska medel från STF. STF använder ekonomin som ett påtryckningsmedel för att få sin vilja igenom och kunna påverka val och beslut inom STU. Denna interna maktkamp måste upphöra omedelbart! Som STU ser på detta är den enda lösningen en kompetent och lyhörd styrelse i STF som inte har som agenda att förstöra och sabotera för STU.

STU hoppas innerligt att den delvis nya styrelsen som väljs in i STF imorgon kan ta emot STU:s utsträckta hand och tillsammans verka för ett gott samarbete och blicka framåt. 

Frågor besvaras endast via mejl. Mejl skickas till info@stuswe.se

Vänligen,
Styrelsen för STU (Fresia Pérez, Ninos Malki, Reza Abrishami, Stefan Glimmark och Abtin Khoshnood)