Vi har tagit del av och gått igen vissa av STF:s förslag som kommer att behandlas på deras extra förbundsstämma den 11 februari och har med anledning av det följande kommentarer.

STF hävdar att man i sina stadgar vill förtydliga att begreppet verksamhetsberättelse även omfattar årsredovisning. Detta trots att följande står att läsa på bolagsverkets hemsida.

En ideell förening är bokföringsskyldig om föreningen har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet. Föreningen är skyldig att upprätta en årsredovisning när den når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren

  • Mer än  50 anställda i medeltal.
  • Mer än  40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än  80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ideell/ideell-1.5816

I justeringen av 4 kap. 2 § punkt 2.1 har STF valt att utelämna skrivningen om att GF-ledamot anmäls av respektive GF till förbundsstämman. Detta utelämnande skapar osäkerhet kring det faktum att GF-ledamot anmäls av respektive GF till förbundsstämman.

I förslaget på ändring i ”Huvuddirektiv för förbundets ekonomi” föreslås att STF har rätt att hålla inne medel till STU om det exempelvis är så att man inte arbetar enlighet idrottsrörelsens värdegrund, RF:s riktlinjer för ekonomiska medel eller följer STF:s beslut. Denna ändring görs efter det att RIN beslutade att STF inte hade behörighet att hålla inne STU:s medel och för att kunna försvara sig i tvisten mot STU om de innehållna medlen.

Sammanfattningsvis kan sägas att ändringarna i praktiken betyder att STF tar all kontroll över ekonomi och verksamhet ifrån STU och kommer därmed att detaljstyra grenförbunden. Specialförbundet för Taekwondo blir därmed ett förbund, möjligen det enda, som toppstyr istället för att utgå ifrån gräsrotsrörelsen som är svenska idrottsrörelsens grundidé. Därutöver kommer förslagen även betyda att överenskommelsen som träffades med WT 2015, för att Sverige åter skulle få tävla internationellt, bryts med den följden att STU:s autonomi upphör.

Ni medlemmar behöver ha svar på följande två frågor inför STF:s extra förbundsstämma. Vill jag att ett huvudförbund ska detaljstyra verksamheten på gräsrotsnivå och då styrelsen i STF inte har kompetens, meriter och uppvisade resultat inom relevanta områden, vill jag att dessa ska styra STU:s verksamhet?

Kategorier: Information