STU har presenterat nya lösningar på problemen inom svenska taekwondo för STF och SIF

Tyvärr sa STF nej till STU:s förslag på lösning av problemen inom svensk taekwondo (finns att läsa här) samt till inbjudan att diskutera det. STU tog därför fram två nya förslag som diskuterades på STF:s styrelsemöte den 12 augusti 2021 (finns att läsa här).

Anledningen till att vi har tagit fram dessa konkreta förslag är att RF:s åtgärdsplan i grund och botten är bra, men att den tyvärr inte löser de egentliga och underliggande problemen inom svensk taekwondo.

STF har nu insett allvaret i situationen, varför man har föreslagit ett fysiskt förhandlingsmöte. Detta har accepterats av STU som har bjudit in alla till Malmö. Svensk taekwondos framtid ligger nu i händerna på STF och SIF!

När det sedan gäller de i sak gravt felaktiga påståendena som framgår av STF:s hemsida och som lades upp den 12 augusti 2021,[1] vill vi göra er alla uppmärksamma på följande fakta.

STF påstår att undertecknandet av den avsiktsförklaring som STF själva med SIF (läs: TRAN-föreningarna) tagit fram utan att förankra densamma med STU och de verkliga ITF-föreningarna, är den sista utvägen för svensk taekwondo. Fel. Det är den sista utvägen för ledningen i STF och TRAN. Det enda STF och TRAN är intresserade av är bibehållandet av gamla maktstrukturer och att komma i åtnjutande av medel från RF. Det är slut med det nu.

STF påstår att om vi alla inte fullföljer RF:s åtgärdsplan, kommer organisationsstödet på ca 3 mkr att hållas inne och att detta drabbar dig som förening. Fel. Organisationsstödet går till åtgärder som STF ska vidta för att dess verksamhet ska ligga i linje med RF:s stadgar. Stödet är nämligen inte avgränsat till någon särskild verksamhet inom STF och kan således nyttjas för det ändamål som STF själva bestämmer.[2] Det stödet har exempelvis bekostat kanslist, generalsekreterare, resor och arvoden till styrelsen, kansliplats och administration.

Verksamhetsstödet däremot, dvs. det stöd som ska komma föreningarna tillgodo, påverkas inte av det faktum att parterna inte undertecknar en gemensam avsiktsförklaring. Verksamhetsstödet har inte stoppats av RF, det är STF som har stoppat verksamhetsstödet till STU och håller fortfarande inne 2 mkr för 2021. RF har uttryckligen uttalat att man tar ett ansvar för föreningarna i det fall STF skulle uteslutas ur RF. Alltså, det viktigaste av allt är att det kommer fortsätta betalas ut medel till föreningarna i form av verksamhetsstöd och LOK-stöd, oavsett under vilket SF det är fråga om.

STF påstår att föreningarna kommer att drabbas i form av att tävlingar kommer att ställas in, utövare kommer att få bekosta sin egna landslagsrepresentation och att försäkringar för utövare och förening kommer dras in. Fel. Det är återigen organisationsstödet och inte verksamhetsstödet som påverkas.

  • Tävlingar bekostas av det s.k. projektstödet (tidigare arrangemangstöd) som inte heller påverkas av indraget organisationsstöd, och kommer därför fortfarande kunna hållas om STF godkänner ansökningarna.
  • Stödet för landslagen, det s.k. elitstödet, påverkas inte heller mer än att det stödet blev generellt mindre med de nya stödformerna RF införde 2020.
  • Försäkringarna täcks av årsavgiften som alla medlemsföreningar betalar till STF och får inte dras in av SF:et.

Däremot kommer inte STF och TRAN att få komma i åtnjutande av medel genom organisationsstödet.

STF påstår att taekwondo som varumärke kommer vara förstört för lång tid framåt och det kommer bli svårt att få med taekwondo i något annat förbund. Fel. Vid en uteslutning av STF ur RF kommer vi att arbeta för att STU upphöjs till ett SF. De formella förutsättningarna (dvs. kraven på ett SF enligt RF:s stadgar) är uppfyllda och vi har dessutom ett uttryckligt stöd för detta upplägg från WT, WTE och IOK.

STU tvingas tyvärr konstatera att STF medvetet förleder landets klubbar genom att framhärda osanningar. Även om vi på STU anser att detta är ett tråkigt agerande, förstår vi fullt ut varför man gör så. Det handlar om en existentiell kris för STF och TRAN. Det handlar om att bibehålla gamla strukturer och att inte förlora makten över de medel som utbetalas från RF.

STU förutsätter att STF och TRAN vill lösa problemen inom svensk taekwondo. Det återstår nu att se vem och vad de sätter i främsta rummet – sig själva eller WT-taekwondo.

[1] https://www.swetaekwondo.se/Nyheter/avsiktsforklaringenavgorsvensktaekwondosode/

[2] https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/Definitionerbidragssystem/

Kategorier: Information