En enhällig styrelse beslutade Söndagen den 24 februari 2019 att enligt nedan följande paragrafer i våra stadgar utestänga ett antal föreningar ifrån all vår verksamhet, då de inte fullföljt sina åtaganden/skyldigheter gentemot Svenska Taekwondounionen.

Trots att Svenska Taekwondounionen i vissa fall skickat upp till 8 st påminnelser om att föreningar har en eller flera förfallna fakturor, så får vi inte betalt för dessa fakturor.
Denna betalningsovilja är helt oacceptabel.

Detta påverkar vår övriga verksamhet i allra högsta grad, på ett mycket negativt sätt för våra barn och ungdomar både på bredden och på elitnivå.
 
Att skicka fakturorna till Inkasso alt, kronofogden känner styrelsen är helt verkningslöst. Styrelsen känner också att det kan strida mot god inkassosed att inom idrottsrörelsen vända sig till Inkasso alt, Kronofogden.

Då återstår bara att vidta åtgärder i enlighet med våra stadgar.

Styrelsen fattade således beslut att i enlighet med våra stadgar utestänga alla föreningar som ej fullgjort sina förpliktelser mot Svenska Taekwondounionen. Styrelsen informerar nu på detta sätt alla föreningar och kommittéer om beslutet så att ingen ifrån de berörda föreningarna kommer att tillåtas deltaga i Svenska Taekwondounionens verksamhet tills det att förfallna fakturorna är reglerade.

Detta innebär att inga spelare, ledare, eller tränare kommer att få delta på läger, tävlingar nationellt/internationellt, landslag, challenge program, Dan graderingar, Domaruppdrag nationellt/internationellt, möten, kommittéer, projekt, osv.

Svenska Taekwondounionen kommer inte att dra tillbaka givna sanktioner, då det på ett olyckligt sätt skulle drabba våra barn och ungdomar.
Svenska Taekwondounionen kommer däremot inte att bevilja nya sanktioner för kommande tävlingar innan föreningarna, fullföljt sina förpliktelser gentemot Svenska Taekwondounionen.

Sammanlagda skulder till Svenska Taekwondounionen uppgår idag till ca, 350 000 kr.
Styrelsen kommer nu att städa upp ifrån denna betalningsovilja som nu pågått i ett antal år.

Vet ni med er att ni har förfallna fakturor se nu till att dessa blir reglerade, Svenska Taekwondounionen kommer inte att skicka ut fler påminnelser utan nu städar vi upp i detta. Tips kolla er bokföring och reglera detta direkt.

Frågan som styrelsen fått är ”Varför ska vi göra rätt för oss? När andra kommer undan”.
Styrelsen kan och kommer inte och accepterar inte denna typ av beteenden.

§ 33. Åligganden. 6.
Förening som arrangerar sanktionerad tävling skall inom 2 veckor efter avslutad tävling inbetala i Tävlingsreglementet föreskrivna summor per deltagare samt insända obligatoriska rapporter.
§34. Behörighet. Förening som: b) Ej har fullgjort sina förpliktelser gentemot STU eller STF enligt dessas stadgar. Äger ej rätt att deltaga i någon av STUs instanser, anordnade tävlingar, träningsläger eller övriga arrangemang inom ramen för Förbundets verksamhet.
//Styrelsen