Det går ur ett nyligen avgjort ärende från Riksidrottsnämnden (RIN) att utläsa att WT:s tävlingsregler om att en ”Sanktionskommitté” på tävlingar har bestraffningsrätt, inte är förenligt med gällande svenska regler och RF:s stadgar. RIN konstaterar att STU:s bestraffningsrätt har överlåtits till STF:s Disciplinnämnd (eller i avsaknad av denna RIN), varför inga andra kommittéer eller övriga obehöriga organ har rätt att fatta beslut om bestraffning för enskilda på tävlingar.

Vidare klargörs att handläggningen av ett bestraffningsärende under alla förutsättningar måste gå till på det sätt som föreskrivs i RF:s stadgar. STU välkomnar denna prövning och det som nu redovisats kommer således att gälla på samtliga av STU:s tävlingar framöver, även om gula kort m.m. utdelas.

Slutsatsen blir att ansvarig domare/huvuddomare samt Domarkommittén eller övriga personer/organ på en tävling får, vid händelse av överträdelse av tävlingsreglerna, anmäla en händelse till bestraffning till behörig organ enligt de regler som föreskrivs i RF:s, STF:s och STU:s stadgar. Bestraffning eller längre avstängning får följaktligen inte ske på plats på en tävling av en exempelvis Sanktionskommitté eller Teknisk Delegation. Däremot får en spelare fortfarande diskvalificeras från den aktuella tävlingen.