Styrelsen för STU har beslutat att förslag till ärenden att behandlas vid Förbundsmötet (motioner) enligt 2 kap. 17 § STU:s stadgar ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 februari 2020. Följande föreskrivs i bestämmelsen: 

”§ 17 Förslag till ärenden att behandlas vid Förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie Förbundsmöte (motioner) skall ha inkommit till Förbundsstyrelsen inom av styrelsen föreskriven tid.

Berättigade att inge motioner är Taekwondo regionsförbund samt föreningar i Förbundet.”

Vidare vill styrelsen erinra om valbarhet i förbundsstyrelsen enligt 2 kap. 16 § STU:s stadgar. Följande föreskrivs i bestämmelsen:

§ 16 Valbarhet

Valbar i Förbundsstyrelse, TRF-styrelse, eller till post inom någon under STU lydande

kommitté eller liknande är person vilken är ansluten till och har fullgjort sina förpliktelser gentemot STU enligt dessa stadgar. De personer som avser att ställa upp till val måste skriftligen tillkännage detta till styrelsen senast 3 månader (eller senast 15 januari) före det att valet skall hållas.

Tjänsteman inom STU får ej väljas till ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen eller i styrelse,

hos vilken han är anställd. Om ledamot avser att ta anställning i STU måste denna omedelbart avträda ur styrelsen (begrepp som ”time-out” etc godkänns inte i detta avseende).

Tjänsteman inom STU får ej väljas till revisor eller revisorssuppleant inom Förbundet.

Ledamot eller suppleant till STU hörande styrelse eller kommitté är icke valbar som revisor eller revisorssuppleant.

För att vara valbar till en styrelsepost skall namnförslaget vara inskickad till valberedningen senast tre

(3) månader innan årsmötet eller senast 15 januari varje år. Valberedningen skall redovisa alla föreslagna kandidater senast två (2) månader innan årsmötet. Försent inkomna förslag är ej giltiga och dessa förslag är inte valbara på årsmötet.

Datum och plats för årsmötet är ännu inte fastställt. Förhoppningen är att det ska beslutas om det nästa vecka. Datum för STU:s årsmöte är beroende av datum för STF:s årsmöte.

Kategorier: Information