Publicerad: 11 mars 2020
Till följd av att Folkhälsomyndigheten nu höjt risknivån avseende spridningen av viruset COVID-19 (coronaviruset) till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige – samt att regeringen beslutat att stoppa alla sammankomster med över 500 deltagare är det nödvändigt att STU går ut med följande rekommendationer som samtliga medlemmar, medlemsföreningar, landslag och kommittéer inom STU bör iaktta.

Var och en som har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas av Folkhälsomyndigheten att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta medför att man bör vara försiktig på träningarna och avstå från nära kontakter med varandra. Exempelvis bör man inte låna varandras handdukar eller utrustning eller dricka ur samma vattenflaska. Det är upp till varje enskild förening att besluta huruvida träningarna under en begränsad tid ska ställas in.

Riksidrottsförbundet har beslutat att ställa in möten med över 25 deltagare. På grund av detta anser STU att det kan vara en mycket god idé att ställa in samtliga träningar på föreningsnivå under minst 14 dagars tid samt under tiden följa händelseutvecklingen och i förekommande fall förlänga nedstängningen av verksamheten.

STU har för egen del beslutat att ställa in årsmötet den 28 mars med anledning av den höjda risknivån och för att undvika smittspridning. Mer information avseende ett nytt datum kommer senare. 

Vidare uppmanar STU samtliga medlemmar, medlemsföreningar, landslag och övriga funktionärer i andra kommittéer att tills vidare och till dess att annat meddelas inte delta på större sammankomster såsom läger, tävlingar, graderingar och utbildningar. Detta gäller såväl i Sverige som i övriga delar av världen. 

STU uppmanar därför medlemsföreningar och arrangörer att tills vidare inte arrangera några större aktiviteter såsom tävlingar eller läger och att man under den närmaste tiden ställer in dessa aktiviteter om de redan planerats. Det bör härvid påminnas om att sammankomster där 500 personer förväntas delta har av regeringen tills vidare förbjudits (https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/) . Om det således förväntas delta 500 personer på dessa tävlingar måste de ställas in. En dialog förs i denna del med berörda arrangörer och information om kommande tävlingar kommer att meddelas på STU:s hemsida. 

Medlemmar som nyligen har vistats i något av de drabbade riskområdena uppmanas att stanna hemma i två veckors tid efter hemkomst och undvika kontakt med andra. Vilka områden som betraktas som riskområden hittas här: 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Har man anhöriga som är eller har varit smittade bör man också stanna hemma och iaktta största försiktighet. Kontakta gärna 1177 vid minsta uppvisade symptom.

STU vill slutligen uppmana alla medlemmar att tvätta händerna ofta, använda handsprit och generellt sett sköta hygienen. Buga hellre mot varandra än att ta i hand och hosta eller nys inte rakt ut i luften. 

STU följer utvecklingen men vill erinra om att det är varje enskilds ansvar att hålla sig uppdaterad och följa de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten eller andra berörda myndigheter utfärdar. STU kommer löpande att delge medlemmarna information, men räkna med att de allra flesta evenemang och aktiviteter som antingen anordnas eller sanktioneras av STU kommer att ställas in under mars och april månad. Mer information om detta kommer dock inom de närmaste dagarna.

Visa hänsyn mot varandra och särskilt de äldre. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att alla tar sitt ansvar. Ställ hellre in träningar och andra aktiviteter än att riskera smitta andra.

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av ovanstående har STU beslutat om följande rekommendationer för samtliga medlemmar (inklusive landslag) att följas tills vidare:
  • avstå från att delta på träningar, ställ helst in träningarna under i vart fall 14 dagar
  • avstå från att anordna träningsläger och från att delta på gemensamma träningar och träningsläger såväl nationellt som internationellt
  • avstå från att anordna och delta på tävlingar, utbildningar, graderingar och andra liknande evenemang i såväl Sverige som i den övriga delen av världen
  • ställ in planerade tävlingar (RF har beslutat att ställa in möten med 25 deltagare och regeringen har förbjudit sammankomster med 500 deltagare och däröver)
  • avstå från att resa till och från aktiviteter och evenemang som har samband med utövning av Taekwondo, såväl inrikes som utrikes
  • avstå från fysiska möten (digitala möten är att föredra)
  • iaktta största försiktighet och vidta säkerhetsåtgärder för att minska smittspridningen, visa varandra hänsyn (speciellt de äldre)
  • följ händelseutvecklingen och de rekommendationer som utfärdas av relevanta myndigheter i syfte att minimera skadorna och smittspridningen.

Mer information hittas här:

– https://www.folkhalsomyndigheten.se
– https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
– https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/
– https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
– https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/informationefterfolkhalsomyndighetensforandraderiskbedomning
– https://www.worldtaekwondoeurope.org/etu-multimedia/etu-press-releases/1146-taekwondo-europe-postpones-all-non-essential-events-in-march-april-and-may
– http://www.worldtaekwondo.org/world-taekwondo-statement-on-the-outbreak-of-coronavirus-covid-19/