Svenska Taekwondounionen (STU) erhöll idag Riksidrottsnämndens (RIN) beslut i ärendet mot Svenska Taekwondoförbundets (STF) avseende dess beslut att reducera, ompröva och återkräva STU:s verksamhetsstöd för 2020.

STU har tidigare informerat medlemsföreningarna om att STF.s beslut har överklagats till RIN: http://stuswe.se/2020/10/19/stu-overklagar-stfs-beslut-avseende-att-reducera-stus-verksamhetsstod/

Av olika skäl återkallade STU sedermera sitt överklagande. Däremot hade 24 föreningar anslutna till STU också överklagat STF:s beslut. 

RIN har nu prövat ärendet och konstaterar att STF:s beslut varken har stöd i stadgarna eller tillkommit i behörig ordning. Mot denna bakgrund upphäver RIN STF:s beslut. STF ska därmed till STU utbetala resterande del av STU:s rättmätiga stöd. Beloppet uppgår till 1 526 280 kronor.

RIN:s beslut kan i sin helhet läsas här: RIN:s beslut